Univerzitu Komenského navštívila delegácia čínskeho Ministerstva vedy a techniky

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal v pondelok 27. novembra 2017 v prítomnosti prorektora UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc., dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., a prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky Prírodovedeckej fakulty UK prof. RNDr. Miroslava Bielika, DrSc., čínsku delegáciu pod vedením štátneho tajomníka pre vedu a technológie Číny Li Menga.


Čínsku delegáciu tvorili aj zástupca generálneho riaditeľa Oddelenia medzinárodných vzťahov Chen Linha, zástupca generálneho riaditeľa Oddelenia pre rozvoj a inovácie Zhang Xu, zástupkyňa generálneho riaditeľa Inštitútu pre vedecké a technické informácie Zhao Zhiyun, vedúci Oddelenia pre euroázijské záležitosti Odboru medzinárodnej spolupráce Zhou Yu, zástupca vedúceho Kancelárie Ministerstva vedy a techniky Xiao Wei, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR Lin Lin, zástupca veľvyslanca/radca Zhou Qian a vedúci Oddelenia pre politiku, kultúru a vzdelávanie/hovorca Čínskeho veľvyslanectva v Bratislave Wang Ruixiang.

Prorektor UK prof. Peter Moczo a ďalší členovia Vedenia UK predstavili svojim hosťom Univerzitu Komenského s dôrazom na informácie o vedeckovýskumnej činnosti a špičkových vedeckých tímoch a informovali ich aj o Konfuciovom inštitúte pri UK, ktorý začal svoju činnosť v septembri 2015.

V rámci diskutovanej možnej spolupráce medzi Univerzitou Komenského a čínskymi partnerskými univerzitami a spoločnosťami zdôraznili potenciál aplikovaného výskumu, ktorý ponúka nový Vedecký park UK v Mlynskej doline, ako aj úspešnosť univerzity pri premietnutí výsledkov vedeckovýskumnej činnosti do priemyslu a profitu celej spoločnosti. Spoločne so svojimi hosťami vyjadrili záujem o rozšírenie a prehĺbenie spolupráce pri výmene študentov, doktorandov a mladých vedcov, vytváraní spoločných laboratórií, ako aj účasti na spoločných vedeckých projektoch.

Štátny tajomník Li Meng informoval o práve podpísanej bilaterálnej vládnej grantovej dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá by mala vo výraznejšej miere takúto spoluprácu umožniť.


PhDr. Branislav Slyško