Rektor UK vymenoval nového dekana EBF UK

Rektor UK Karol Mičieta odovzdal dňa 5. mája 2011 na zasadnutí Vedenia Univerzity Komenského vymenúvací dekrét novému dekanovi Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Mgr. Ľubomírovi Batkovi, PhD.


05. 05. 2011 09.33 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Funkčné obdobie dekana bude od 10. 5. 2011 do 9. 5. 2015.

Foto: Oddelenie vzťahov s verejnosťou UK