Konferencia - Interpretácia textov slovenskej literatúry 60. rokov 20. storočia

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK organizuje v dňoch 18. – 19. mája 2011 otvorenú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Interpretácia textov slovenskej literatúry 60. rokov 20. storočia“.


11. 05. 2011 10.20 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na podujatí budú v súlade s projektom VEGA prezentované interpretácie konkrétnych textov slovenskej literatúry, ktoré boli prvý raz uverejnené alebo preukázateľne vznikli v rokoch 1960 – 1969. Objektom interpretácie (konferenčného príspevku) môžu byť – v poézii: texty v rozsahu báseň až básnická zbierka, v próze: od poviedky, novely, kapitoly po zbierku próz a román, v dramatickej spisbe: spravidla jedna hra (prípadne iný dramatický žáner).

Vybrané príspevky z konferencie budú publikované v konferenčnom zborníku alebo v inej printovej podobe.

Program