Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Renáty Fľakovej, PhD.

1. júna 2011 o 9:30 h na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského


11. 05. 2011 12.39 hod.
Od: Mgr. Vlasta Didekova

RNDr. Renáta Fľaková, PhD. je pracovníčka Katedry hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Téma habilitačnej prednášky: Stopové prvky vo vodách

Téma habilitačnej práce: Kontaminácia vôd vo vybraných oblastiach opustených antimónových ložísk Slovenska

Študijný odbor: inžinierska geológia