Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Renáty Adamcovej, PhD.

1. júna 2011 o 13:00 h na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského


11. 05. 2011 13.05 hod.
Od: Mgr. Vlasta Dideková

RNDr. Renáta Adamcová, PhD. je pracovníčka Katedry inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Téma habilitačnej prednášky: Inžinierskogeologické metódy výskumu bentonitov pre úložisko rádioaktívnych odpadov

Téma habilitačnej práce: Špecifické vlastnosti jemnozrnných zemín
v prírodných a technických bariérach znečistenia

Študijný odbor: inžinierska geológia