Vedecká konferencia Pedagogickej fakulty UK pri príležitosti 65. výročia fakulty

Pri príležitosti svojho 65. výročia organizuje Pedagogická fakulta UK vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Quo vadis univerzitné vzdelávanie, veda a výskum v odboroch spojených s prípravou pedagógov, logopédov, sociálnych a poradenských pracovníkov?“ pod záštitou premiérky Slovenskej republiky prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD. Uskutoční sa dňa 29. septembra 2011 od 8.30 h v Hoteli Družba v Bratislave.


06. 09. 2011 15.27 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Sprievodnou aktivitou podujatia je výstava prác pedagógov a študentov Katedry výtvarnej výchovy UK PdF UK.

Program