Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Michala Mega, PhD.

28. januára 2011 o 10:15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


12. 01. 2011 13.25 hod.

MUDr. Michala Mego, PhD. je odborný asistent na II. onkologickej  klinike LFUK a NOÚ v Bratislave

Téma habilitačnej prednášky: Cirkulujúce nádorové bunky ako prognostický faktor pri karcinóme prsníka

Témaa habilitačnej práce: Cirkulujúce nádorové bunky pri karcinóme prsníka

Študijný odbor: 7.1.15. onkológia