Fakulta managementu UK oslávila 20 rokov

Vo štvrtok 13. októbra 2011 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo slávnostné rozšírené zasadnutie Vedeckej rady Fakulty managementu UK (FM UK). Na zasadnutí sa zúčastnili členovia akademickej obce FM UK a Vedeckej rady UK, vrátane jej predsedu - rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.


13. 10. 2011 16.37 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Zasadnutie pri príležitosti 20. výročia vzniku fakulty poctili svojou účasťou veľvyslanci Francúzska, Holandska, Dánska, Talianska, Maďarska, Srbska, Španielska, Číny, USA, Nemecka, Ruska a Rumunska. Medzi hosťami nechýbali ani rektori a rektorky slovenských vysokých škôl - Ekonomickej univerzity v Bratislave, Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Vysokej školy v Sládkovičove, Vysokej školy manažmentu v Trenčíne, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, riaditelia ústavov SAV, guvernér NBS či predseda Akreditačnej komisie.

Rektor UK prof. K. Mičieta vo svojom príhovore pripomenul poslanie fakulty: "Od samých prvopočiatkov bolo snahou, aby fakulta bola špičkovým pracoviskom a tomuto cieľu sa začali vytvárať nevyhnutné predpoklady. Študovať na nej nebolo výsadou priemerných. Napríklad do prvého ročníka bolo z takmer 600 uchádzačov prijatých 60, ktorí splnili náročné požiadavky prijímacej skúšky." Ako rektor UK ďalej zdôraznil, rozhodujúcou hybnou silou a motívom rozvoja fakulty je zaujať pozíciu progresívnej a úspešnej inštitúcie, ktorá výraznou mierou prispieva k neustálemu zvyšovaniu medzinárodného mena a postavenia UK v integrujúcej sa Európe.

Súčasťou slávnostného zasadnutia Vedeckej rady FM UK bolo aj odovzdanie pamätných medailí, ktoré si prevzali predstavitelia Univerzity Komenského a Fakulty managementu UK, dekani fakúlt UK, pedagógovia a zamestnanci FM UK, veľvyslanci a reprezentanti iných krajín, predstavitelia domácich i zahraničných vysokých škôl, reprezentanti iných vedeckých inštitúcií a zástupcovia spolupracujúcich spoločností zo súkromného sektora.

Oslavy 20. výročia založenia FM UK vyvrcholili Športovým dňom fakulty dňa 14. októbra 2011.

 

Slávnostné rozšírené zasadnutie Vedeckej rady FM UK

 

Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili aj predstavitelia viacerých slovenských i zahraničných vysokých škôl.

 

Pamätnú medailu fakulty si z rúk dekana FM UK prof. RNDr. J. Komorníka, DrSc., (vľavo) prebrali okrem iných aj členovia vedenia univerzity a dekani fakúlt UK (na snímke prorektor UK prof. MUDr. D. Meško, PhD.).

Foto: Marian Kukan