Kto získal na UK diplom?

Na webovej stránke Univerzity Komenského môžete nájsť i databázu osôb, ktoré získali na našej alma mater diplom v jej doterajšej histórii. K 17. 1. 2011 ste v nej mohli nájsť držiteľov 195 107 diplomov.


31. 01. 2011 15.21 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rigorózne tituly a tituly doktorandské (PhD.) sú aktualizované k tomuto dátumu, docenti a profesori ku koncu roka 2010. Absolventi prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia končiaci v akademickom roku 2009/2010 boli importovaní do databázy dňa 27. 10. 2010. Ukazuje sa, že nezanedbateľné množstvo študentov promovalo aj v zimných mesiacoch. Preto bude potrebné uskutočňovať import absolventov z akademického informačného systému aj na konci zimného semestra, t. j. v mesiaci február.

Neúplné záznamy, ktoré nebolo možné zverejniť, priebežne dopĺňa Archív UK. Zatiaľ sa z nich podarilo skompletizovať 470. Aktuálne počty dosiaľ chýbajúcich záznamov je možné nájsť na webovej stránke Stav napĺňania databázy absolventov UK, na ktorú je link z hlavnej stránky databázy.

Oznámiť chybu v údajoch alebo chýbajúci záznam (Oznámte chybu) je možné správcovi databázy. Doteraz sa naňho obrátilo 12 absolventov. Viaceré urgencie chýbajúcich titulov boli od absolventov končiacich v neštandardnom termíne, t. j. po skončení akademického roka 2009/2010. Všetky oznamy boli vybavené a žiadatelia boli o doplnení záznamov informovaní e-mailom.

Pavel Sůra, CIT UK