Možnosť poukázať 2 % v prospech UK

Postup na poukázanie 2 % z dane v roku 2011 v prospech Univerzity Komenského v Bratislave


11. 03. 2011 13.48 hod.
Od: Ing. Katarína Michalíková

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

názov:Univerzita Komenského n. f.
právna forma: neinvestičný fond
sídlo: Šafárikovo nám. 6,  818 06  Bratislava
IČO: 30845831
SID: údaj sa nevyplňuje

PRÁVNICKÁ OSOBA uvádza údaje vybranom prijímateľovi alebo prijímateľoch priamo v daňovom priznaní do už uvedených špeciálnych kolónok. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, musela/musí darovať v zdaňovacom období (rok 2010 resp. až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane – zvyčajne do 31. 3. 2011) 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. V opačnom prípade môže poukázať iba 1,5% z dane. Poukázať môže aj menej, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa. Nepodáva už žiadne iné tlačivo.

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI SAMA PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE, uvádza údaje o vybranom jednom prijímateľovi priamo v daňovom priznaní do už uvedených kolónok. Minimálna výška poukazovanej sumy v prospech tohto prijímateľa musí byť 3,32 €, pokiaľ splní túto podmienku, môže poukázať aj menej ako 2 % z dane (čo je maximálna suma). Nepodáva už žiadne iné tlačivo.

ZAMESTNANEC, KTORÝ POŽIADAL SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA ZAPLATENÝCH PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV,  požiada zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Zo zaplatenej dane si vypočíta 2 %, čo je maximálna suma, ktorú môže v prospech prijímateľa poukázať, minimálne to však musí byť 3,32 €. Údaje o vybranom jednom prijímateľovi vpíše do tlačiva Vyhlásenie (Poučenie na vyplnenie vyhlásenia) spolu so sumou, ktorú mu chce poukázať. Obe tlačivá doručí do 30. apríla 2011  na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Doplňujúce informácie: