Štátny pedagogický ústav sa poďakoval Univerzite Komenského

K 30. septembru 2011 bol v rámci operačného programu Vzdelávanie úspešne ukončený prvý národný projekt v rezorte školstva Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika.


20. 10. 2011 08.36 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Pri tejto príležitosti sa riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Ing. Katarína Kalašová poďakovala rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD., za spoluprácu, ktorou aj Univerzita Komenského prispela k zdarnému priebehu projektu.

Poďakovanie patrí garantom, členom expertného tímu UK, lektorom i konzultantom z UK.

List - poďakovanie