Akademický senát UK podporil uznesenie senátu Lekárskej fakulty UK

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 12. októba 2011 podporil uznesenie Akademického senátu Lekárskej fakulty UK o obavách z transformácie univerzitných nemocníc na akciové spoločnosti.


17. 10. 2011 15.01 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Znenie uznesenia č. 8 zo zasadnutia Akademického senátu UK konaného dňa 12. 10. 2011:

Akademický senát UK sa pripája k uzneseniu Akademického senátu Lekárskej fakulty UK č. 108 zo dňa 27. 9. 2011: „Vedenie Lekárskej fakulty UK a Akademický senát Lekárskej fakulty UK v Bratislave sa stotožňujú s obavami vyjadrenými v stanovisku vedenia Lekárskej fakulty UPJŠ a Akademického senátu Lekárskej fakulty UPJŠ zo dňa 14. 9. 2011, že kroky vedúce k transformácii univerzitných nemocníc na akciové spoločnosti povedú k ohrozeniu základov slovenského zdravotníctva, vrátane výchovy budúcich lekárov a zdravotníckych pracovníkov a možnému zániku lekárskych fakúlt na Slovensku“.

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave