Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Petra Koděru, PhD.

21. marca 2011 o 11.30 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského


16. 02. 2011 13.40 hod.

Mgr. Peter Koděra, PhD. je pracovník Katedry ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Metalogenéza rudných mineralizácií predkalderového a kalderového štádia vývoja Štiavnického stratovulkánu

Téma habilitačnej práce: Genetické modely mineralizovaných hydrotermálnych centier stredoslovenských neovulkanitov

Študijný odbor: mineralógia