Stanovisko AS UK k Národnému programu reforiem SR

Akademický senát UK vydal dňa 16. marca 2011 na svojom zasadnutí stanovisko k Národnému programu reforiem SR. Reaguje v ňom na nedostatočný plánovaný podiel HDP investovaný do vedy a výskumu v roku 2020.


18. 03. 2011 09.06 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Stanovisko AS UK