Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Renaty Gašparovej, PhD.

3. júna 2011 o 13.00 h na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského


12. 05. 2011 13.24 hod.
Od: Mgr. Vlasta Didekova

Mgr. Renata Gašparová, PhD. je pracovníčka Katedry chémie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Téma habilitačnej prednášky: Výskyt, syntéza a farmakologické využitie prírodných látok obsahujúcich chroménový skelet

Téma habilitačnej práce: Mikrovlnné žiarenie ako urýchľujúci faktor syntézy derivátov 4-oxo-4H-chroménu a furo[3,2-b]pyrolu

Študijný odbor: organická chémia