Rektor UK potvrdil rozhodnutia dekanov v odvolacom konaní

Na štúdium na Univerzite Komenského sa v akademickom roku 2011/2012 prihlásilo spolu 24 850 uchádzačov. Z toho na 1. stupeň štúdia sa prihlásilo 14 907 uchádzačov, na 2. stupeň 2 823 uchádzačov a na spojený 1. a 2. stupeň 7 120 uchádzačov. Informoval o tom dňa 26. júla 2011 prorektor pre študijné veci UK doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., na zasadnutí komisie rektora UK na posúdenie žiadostí o preskúmanie rozhodnutí dekanov o neprijatí na štúdium na fakultách UK na akademický rok 2011/2012.


26. 07. 2011 15.53 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Prorektor Pekár ďalej doplnil, že fakulty UK prijali spolu 14 430 uchádzačov, z toho 13 008 v dennej forme štúdia a 1 422 v externej forme štúdia. 9 413 študentov prijala UK na 1. stupeň štúdia, 2 507 na 2. stupeň štúdia a 2 510 na spojený stupeň. (V roku 2010 UK prijala 10 165 uchádzačov.) Prijímacích skúšok sa zúčastnilo aj 25 uchádzačov so špecifickými potrebami, ktorí mali upravené podmienky konania prijímacích skúšok. Najviac – 15 sa ich hlásilo na Filozofickú fakultu UK. Výsledky prijímacieho konania zverejňovali fakulty na webových stránkach fakúlt UK priebežne, najneskôr do 24 hodín od konania prijímacích skúšok.

Z neúspešných uchádzačov o štúdium sa žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana o neprijatí na štúdium rozhodlo podať 3 350 uchádzačov, pričom 2 298 z nich sa hlásilo na bakalársky stupeň, 978 na spojený stupeň a 74 na magisterský stupeň štúdia.

Uchádzači vo svojich žiadostiach najčastejšie namietali voči kritériám prijímacieho konania vo všeobecnosti, poukazovali na zdravotné indispozície, stres, vysokú teplotu počas prijímacích pohovorov, vynikajúce výsledky zo strednej školy, alebo ako dôvod uvádzali zlú sociálno-ekonomickú situáciu. Dekani fakúlt zmenili rozhodnutie formou autoremedúry na základe žiadostí uchádzačov v 9 prípadoch. Jednej žiadosti bolo vyhovené na FiF UK, jednej na FaF UK, jednej na FMFI UK, dvom na RKCMBF UK a štyrom na FSEV UK.

Prorektor Pekár skonštatoval, že žiaden z dôvodov, ktoré uchádzači v žiadostiach uviedli, neviedol k záveru, že rozhodnutia dekanov boli vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom UK alebo so zákonom o vysokých školách. Rektor UK po preskúmaní všetkých dôvodov, ktoré uchádzači uviedli a po vyjadrení zástupcov fakúlt potvrdil rozhodnutia dekanov.