Japonská delegácia navštívila UK

Dňa 16. mája 2011 navštívila Univerzitu Komenského v Bratislave delegácia z japonskej spoločnosti Sasakawa Fundation, ktorá poskytuje granty na financovanie zahraničných stáží študentov.


20. 05. 2011 12.33 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Finančný dar zo Sasakawa Fund vo výške 1 milión amerických dolárov dostala UK v roku 1995 s tým, že časť úrokov (70 %) z tejto sumy bude použitá na granty pre študentov z oblasti spoločenských vied na druhom a treťom stupni vzdelávania.

Takashi Suzuki, riaditeľ divízie, Tetsuya Fukagawa pre ekonomické otázky a Yoko Kaburagi boli prijatí u rektora UK. Cieľom návštevy bolo prediskutovanie otázok spravovania tohto finančného daru na UK.

Počas stretnutia odzneli prezentácie o aktivitách Tokio Fundation a návrhu finančných riešení, zhodnotenie 15-ročného spravovania fondu na UK, analýza navrhovaných zmien v podmienkach legislatívy SR a návrhy riešenia na UK. Hovorilo sa aj o ďalších možnostiach finančnej podpory, o ktorú sa môžu bývalí štipendisti v Tokio Fundation uchádzať.

(Zľava) Tetsuya Fukagawa, Takashi Suzuki, Yoko Kaburagi

Na rokovaní sa zúčastnili (zľava) vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK Mgr. M. Belková, prodekanka PraF UK JUDr. L. Tobiášová, prodekanka FSEV UK PhDr. L. Mokrá, riaditeľ divízie T. Suzuki, rektor UK prof. K. Mičieta, Tetsuya Fukagawa pre ekonomické otázky, prorektor UK prof. D. Meško, prorektor UK doc. Ľ. Šlahor, prodekan FM UK doc. M. Greguš, prodekanka PdF UK doc. M. Glasová, kvestorka UK Ing. M. Záthurecká a prodekanka FiF UK prof. J. Benická. 

Viac fotografií nájdete na: www.facebook.com/Comenius.University

Foto: Miloslav Novák