Filozofická fakulta UK oslavuje

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), ktorá patrí medzi najstaršie fakulty Univerzity Komenského, si v týchto dňoch pripomína 90. výročie svojho založenia.


24. 10. 2011 14.53 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Dňa 24. októbra 2011 sa v Aule UK uskutočnilo slávnostné spoločné zasadnutie Vedeckej rady FiF UK a akademickej obce FiF UK spojené s odovzdávaním pamätných medailí. Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia filozofických fakúlt zo Slovenska i zahraničia. Medzi hosťami nechýbala predsedníčka vlády SR Iveta Radičová.

Premiérka SR vo svojom prejave oslovila akademickú obec fakulty slovami: "Je Vašou nezastupiteľnou úlohou a zodpovednosťou budovať, pestovať a tvoriť morálny obraz slovenskej spoločnosti. Je Vašou nezastupiteľnou úlohou tvoriť a nastavovať zrkadlo etike v politike."

Význam Filozofickej fakulty UK vyzdvihol aj rektor UK Karol Mičieta: "Filozofická fakulta UK má všetky predpoklady rozvíjať sa ako medzinárodne uznávané vzdelávacie a vedecké centrum poskytujúce vzdelanie v oblasti humanitných, spoločenských vied a filologických štúdií. Charakteristickým znakom fakulty je pestrá paleta odborov, ktoré reflektujú obraz človeka, spoločnosti a medziľudských vzťahov. V centre zmyslu jej spoločenskej misie sú tie najvzácnejšie hodnoty - láska k múdrosti, ideály pravdy, dobra a krásy."

 

Bližšie informácie o FiF UK:
Filozofická fakulta UK ako moderné centrum univerzitného vzdelávania otvorila v akademickom roku 2011/2012 na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia 60 študijných programov, na bakalársky stupeň štúdia nastúpilo 900 študentov a na magisterské štúdium 620 študentov. Záujem o štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave je stabilne vysoký. Na bakalárske štúdium sa každoročne hlási približne 3800 uchádzačov. Najväčší záujem je o štúdium psychológie, marketingovej komunikácie, politológie, žurnalistiky a programy prekladateľstva – tlmočníctva v spojení s anglickým, španielskym alebo portugalským jazykom. V minulom akademickom roku ukončilo štúdium na fakulte 625 bakalárov a 540 magistrov.

Filozofická fakulta UK sa v posledných rokoch usiluje predstaviť v zimných mesiacoch širšej verejnosti aj Dňom otvorených dverí, počas ktorého majú záujemcovia o štúdium možnosť navštíviť priestory a katedry fakulty a stretnúť sa s pedagógmi z jednotlivých študijných programov. Budúcoročný Deň otvorených dverí FiF UK sa uskutoční 28. januára 2012.

Filozofická fakulta UK systematicky rozširuje ponuku študijných programov a v aktuálnom akademickom roku otvorila novú prekladateľsko-tlmočnícku špecializáciu – fínsky jazyk a kultúra. V budúcom akademickom roku sa záujemcovia o štúdium budú môcť prihlásiť aj na ďalšie študijné programy, napr. stredoeurópske štúdiá alebo kórejské štúdiá. FiF UK dnes patrí k renomovaným, stabilným, tradičným fakultám nášho vzdelávacieho systému a jej absolventi, ktorých je vyše 30-tisíc, našli počas svojej profesionálnej kariéry úspešné uplatnenie v širokom spektre politického, spoločenského, kultúrneho života, a to nielen doma, ale aj v zahraničí.

Medaila Filozofickej fakulty UK

 

Príchod premiérky SR na pôdu UK - (zľava) rektor UK prof. K. Mičieta, dekan FiF UK prof. J. Šušol, prorektori UK doc. I. Ostrovský, doc. J. Pekár, doc. Ľ. Šlahor

 

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FiF UK a akademickej obce

Foto: Marian Kukan