Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Margity Schmidtovej, PhD.

16. decembra 2011 o 11.00 na Pedagogickej fakulte UK, Račianska 59, Bratislava, miestnosť číslo 125, I. poschodie


25. 11. 2011 16.04 hod.
Od: PhDr. Helena Ferancová

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Margity Schmidtovej, PhD., sa uskutoční

dňa 16. decembra 2011 na UK Pedagogickej fakulte, miestnosť číslo 125/I. poschodie, Račianska 59, Bratislava

Mgr. Margita Schmidtová, PhD., je odbornou asistentkou na Ústave špeciálnopedagogických štúdií – Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

Téma habilitačnej prednášky: Dôsledky kochleárnych implantácií na vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím (prednáška začne o 11,00 hod.) v miestnosti č. 125, I. poschodie)

Téma habilitačnej práce: Faktory ovplyvňujúce kvalitu integrovaného/inkluzívneho vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v základných školách (obhajoba začne o 11,30   hod.) v miestnosti č. 125, I. poschodie).

Dekanská pozvánka