Deti sa už tešia z diplomov

Bratislava 28. augusta 2019: Dnes vyvrcholil ďalší ročník obľúbenej letnej školy pre poznaniachtivé deti. Z 340 študentov tohto ročníka absolvovalo 17. ročník Detskej Univerzity Komenského 223 detí.


Prečo sú otázky začínajúce slovom „prečo“ tie najťažšie?

S poslednou prednáškou tento rok vystúpil Radomír Masaryk, prorektor UK pre vonkajšie vzťahy. Malým študentom sa rozhodol vysvetliť, prečo otázky začínajúce slovom „prečo“ patria k tým najťažším. Ako psychológ sa zameral najmä na otázky, ktorých cieľom je zistiť príčiny ľudského správania. Upozornil, že hoci sa nám môže zdať, že konanie ľudí sa väčšinou dá vysvetliť pomerne jednoducho, v skutočnosti ide o komplexný problém, pri ktorom treba brať do úvahy viacero hľadísk a pátrať po kauzalite, ktorá medzi pozorovanými javmi vládne.

Deťom na viacerých príkladoch zo života ukázal, ako sa pri komunikácii nechcene stráca veľa významu, to, že každý z nás komunikuje a reaguje na rovnaký podnet trochu inak, nehovoriac o tom, že vnímanie sveta a našu komunikáciu výrazne ovplyvňuje kultúra. Preto psychológ nedokáže a vlastne ani nemôže dať na zdanlivo ľahkú otázku začínajúcu slovom „prečo“ jednoznačnú odpoveď. Ako uviedol Radomír Masaryk, väčšinou je to odpoveď v štýle: „To závisí od mnohých vecí.“

Zaslúžená promócia

Všetky deti, ktoré absolvovali aspoň šesť z deviatich prednášok, si dnes v Aule UK prevzali diplom o absolvovaní. Podujatie bolo posledným pre univerzitného pedela Milana Kečkeša, ktorý na univerzite pracoval 47 rokov. V talári s rektorským žezlom ho dnes naposledy videli práve deti z Detskej Univerzity Komenského.

Spoločenskú povinnosť spojenú s klimatickou krízou, s ktorou sa generácia dnešných mladých študentov bude musieť vysporiadať, pripomenul deťom rektor UK Marek Števček. „Hovorí sa, že v každom dospelom by malo byť kus dieťaťa alebo že by sme sa mali snažiť zostať deťmi čo najdlhšie. To si nemyslím. Na to, aby ste zvládli všetky úlohy, ktoré sú kladené pred vašu generáciu, potrebujete dospieť. Tie úlohy sú pomerne neľahké. Za najvýznamnejšiu považujem to, aby ste ustrážili to, ako toto ľudstvo narába so svojou vlastnou planétou. Systematicky ju ničíme a je na vašej generácii, aby to pomerne rázne uchopila do rúk,“ zdôraznil rektor UK.

Riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura zagratuloval absolventom k rozhodnutiu stráviť prázdniny s vedou, s umením a so vzdelaním. Vložil do nich tiež nádeje: „Vy ste tu na to, aby ste dokázali to, čo sa hovorí, že Einsteinova teória platí len dovtedy, kým sa mu nedokáže, že neplatí.“

Za Bratislavský samosprávny kraj sa prihovoril Mikuláš Krippel, podpredseda: „Zvedavosť a túžba po odpovediach, po ďalších informáciách a po poznaní, to bude pre vás motiváciou nielen k ďalšiemu štúdiu, ale aj k rozvíjaniu vlastného myslenia a vlastných názorov, kreatívnosti či schopnosti diskusie,“ povedal.

„Želám vám, aby sme žili v realite. Dnešná doba, ktorej sa nevyhneme, žije internetom, dátami, sprostredkovanými informáciami. Vsádzajte na realitu. Čítajte reálne knižky, stretávajte sa s reálnymi ľuďmi a váš život bude potom hodnotný,“ odporučila im starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová.

Okrem deviatich prednášok mali študenti pripravené sprievodné podujatia a workshopy. K obľúbeným aktivitám patria army workshop, exkurzie a vzdelávacie programy v spolupráci so Slovenskou národnou galériou a Slovenským národným múzeom, návšteva Národnej banky Slovenska, Energolandu, škola v prírode na Planinke či tanečný workshop. Včera deti navštívili Národnú radu SR, kde poslancom neváhali položiť aj otázky „na telo“.