Novým dekanom FiF UK je profesor Marián Zouhar

Dňa 6. mája 2019 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) uskutočnili voľby kandidáta na dekana. Na funkciu dekana FiF UK bol navrhnutý jediný kandidát Marián Zouhar.


Za kandidáta na dekana FiF UK bol prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., zvolený Akademickým senátom FiF UK (AS FiF UK), keď získal 25 z 26 hlasov prítomných senátoriek a senátorov. Bol jediným kandidátom pre voľby kandidáta na dekana. Rektor UK Marek Števček vymenoval Mariána Zouhara do funkcie dekana s účinnosťou od 7. mája 2019.

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., je absolventom Filozofickej fakulty UK. Doktorandské štúdium v odbore systematická filozofia absolvoval na Filozofickom ústave SAV (1996 – 2000). Docentom v odbore filozofia sa stal v roku 2007 a za profesora v tom istom odbore bol vymenovaný v roku 2012. Od roku 1996 pôsobí na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK. Vedecky aj pedagogicky sa špecializuje na analytickú filozofiu, filozofiu jazyka a logiku. V týchto oblastiach uverejnil niekoľko monografií a pravidelne publikuje v zahraničných aj domácich vedeckých periodikách. Podieľal sa na riešení viacerých projektov VEGA a APVV. Je členom Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Od 1. júla 2017 je prodekanom  FiF UK pre vedecký výskum a doktorandské štúdium.