Výskumný pracovník - bioinformatika

Životopisy v súlade s požiadavkami výberového konania zasielajte do 7.8.2020.


15. 07. 2020 15.18 hod.
Od: Vedecký park UK

Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, zastúpený prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov / kľúčových výskumných pracovníkov

v rámci projektov financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Pozícia:

 • výskumný pracovník - bioinformatika
  (na dobu určitú - počas realizácie projektu, resp. jednotlivých čiastkových úloh)
 • pracovný pomer na 37,5 hod. týždenne, príp. skrátený úväzok

Minimálne kvalifikačné predpoklady - výskumný pracovník:

 • dosiahnutie 2. stupňa vysokoškolského vzdelania - požadovaná minimálna prax v dĺžke 3 roky v oblasti molekulárnej bioinformatiky, bioštatistiky a súvisiacich odborov, alebo študent denného doktorandského/postgraduálneho štúdia v uvedených odboroch bez nutnosti odbornej praxe,
 • preferovaná je skúsenosť v oblasti genomiky a onkologického výskumu,
 • anglický jazyk,
 • preferovaná publikačná činnosť v medzinárodných žurnáloch indexovaných v CC.

Minimálne kvalifikačné predpoklady - kľúčový výskumný pracovník:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa, resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia a zároveň odborná prax v oblasti výskumu/vývoja v dĺžke minimálne 3 roky v oblasti bioinformatiky, bioštatistiky a súvisiacich odborov a vedecký kvalifikačný stupeň II a,
 • preferovaná je skúsenosť v oblasti genomiky a onkologického výskumu,
 • anglický jazyk na úrovni C1,
 • dokumentovaná publikačná činnosť s Hirschovým indexom najmenej 6.

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a so schváleným rozpočtom projektu.

Predpokladaný termín nástupu: podľa požiadaviek zamestnávateľa v nadväznosti na realizáciu projektu, najskôr september 2020 na dobu určitú počas realizácie projektu alebo jednotlivých aktivít.

Počet obsadzovaných miest: podľa požiadaviek zamestnávateľa v nadväznosti na realizáciu projektu.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Uchádzači o pracovnú pozíciu predkladajú:
•    prihlášku do výberového konania,
•    štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis vo formáte EURÓPASS,
•    zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,
•    doklady o vzdelaní.

Požadované dokumenty zasielajte do 22 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park
Ilkovičova 8
841 04 Bratislava

Obálku označte textom
„Výberové konanie august 2020 - výskumný pracovník BIOINFORMATIKA“.

Podrobnejšie informácie o výberovom konaní, vrátane informácie o požadovanom odbornom profile uchádzačov je možné získať na adrese uvp@uniba.sk.

V Bratislave dňa 30.06.2020

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
poverený zastupovaním riaditeľa VP UK


Výberové konanie bolo zverejnené dňa 15.7.2020.