Vedúci Oddelenia vonkajších vzťahov - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Žiadosti môžete zasielať do 07. 07. 2023.


16. 06. 2023 14.00 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia vonkajších vzťahov“ - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Platové náležitosti:  od 1300€/mesiac

Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 6. platovej triede v 1. platovom stupni je 919,50€)

 

Náplň práce

 • spolupracuje pri tvorbe obsahu a formy komunikačných výstupov;
 • zabezpečuje spoluprácu s tlačou a ostatnými masovokomunikačnými prostriedkami, organizuje tlačové konferencie rektora a UK;
 • zabezpečuje prezentáciu UK na výstavách, konferenciách, veľtrhoch a významných spoločenských podujatiach v rámci Slovenskej republiky a spolupracuje pri prezentácii výsledkov vedeckovýskumnej práce UK ako aj pri organizácii takýchto podujatí na UK;
 • napomáha rozvoju spolupráce s vedeckými inštitúciami a s významnými subjektmi spoločenského života;
 • poskytuje základné informácie o činnosti UK a jej fakultách;
 • zabezpečuje plánovanie a realizáciu koncepcie propagácie UK;
 • komunikuje s dodávateľskými reklamnými inštitúciami;
 • zabezpečuje prípravu, spracovanie, úpravu a produkciu propagačných materiálov;
 • metodicky usmerňuje predaj marketingových predmetov s logom UK;
 • vypracúva systém propagácie vedeckých, pedagogických a ostatných aktivít UK a zabezpečuje jeho realizáciu;
 • zabezpečuje po obsahovej stránke spravovanie web stránok RUK a aktualizáciu obsahu podľa požiadaviek jednotlivých organizačných útvarov RUK;
 • zabezpečuje redakciu, vydávanie a distribúciu periodika „Naša univerzita“;
 • zabezpečuje organizáciu celouniverzitných propagačných podujatí s cieľom získania nových študentov (napr. Zaži vysokú školu na vlastnej koži, Deň otvorených dverí a pod.) a celouniverzitných spoločenských podujatí (napr. Slávnosť v botanickej záhrade, Vianočný koncert a pod.);
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

 

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax

Min. 3 roky v oblasti tvorby a realizácie komunikačnej alebo marketingovej stratégie

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – min. B2 (stredne pokročilý)

Osobnostná charakteristika

 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • kreativita,
 • dobré komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť,
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

 

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Oddelenia vonkajších vzťahov“ v termíne do  07.07.2023.