Vedúci Archívu UK

Žiadosť o zaradenie do výberového konania zasielajte do 5. 5. 2023


13. 04. 2023 10.16 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto): 1 600 EUR/mesiac.
Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 8. platovej triede v 1. platovom stupni je 978,00€).

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Archívu UK“.

Náplň práce:

- komplexné riadiace a koordinačné činnosti Archívu UK
- riešenie koncepčných úloh Archívu UK (spracúvanie, sprístupňovanie, využívanie a ochrana archívnych dokumentov)
- riešenie koncepčných úloh vo vzťahu k registratúram súčastí UK
- participácia na vypracúvaní registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu UK
- inventarizácia a katalogizácia najzložitejších archívnych fondov a zbierok UK
- vypracúvanie zložitých archívnych rešerší, poskytovanie vedeckých informácií a komentárov v komplikovaných bádateľských témach

 

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie:

min. II. stupeň VŠ

Jazykové kompetencie

slovenský jazyk – aktívna znalosť (expert)
maďarský jazyk – pasívna znalosť
nemecký jazyk – pasívna znalosť

Prax

Min. 5 rokov v archíve; skúsenosti s riadiacou činnosťou vítané

Osobnostná charakteristika:
Empatický, nekonfliktný človek s pozitívnym vzťahom k práci v kolektíve a riadiacimi a organizačnými schopnosťami, dôslednosť, precíznosť, systematickosť

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
- kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

5 dní platenej dovolenky navyše
7,5 hod. denný pracovný čas
Príspevok na III. pilier DDS
MultiSport karta (aj pre rodinného príslušníka, aj pre dieťa)
Finančná odmena pri pracovných a životných výročiach
Množstvo finančných príspevkov podľa platnej kolektívnej zmluvy (napr. pri narodení dieťaťa, na detské rekreácie, letné kurzy a sústredenia a denné tábory, pri dlhotrvajúcej PN, v mimoriadne ťaživej životnej situácii, pri úmrtí rodinného príslušníka; podľa platnej kolektívnej zmluvy)
Rekreácia v rekreačnom zariadení UK na Richňave, v Modre - Harmónii a v Modre-Piesok

 

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:
Univerzita Komenského v Bratislave,
Šafárikovo nám. č. 6, P.O.Box 440,
 814 99 Bratislava;
s označením „Výberové konanie: Archivár UK“ v termíne do 05.05.2023.

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňavysokoškolské III. stupňa

Prax na pozícii/v oblasti

archív

Počet rokov praxe

5

Kontaktná osoba: JUDr. Jana Hardoňová