Vedúca/vedúci oddelenia ekonomiky práce a mzdovej učtárne

Žiadosť o zaradenie do výberového konania posielajte do 10. 10. 2022


21. 09. 2022 17.53 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

Miesto práce: Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie, Bratislav
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 01.11.2022
Mzdové podmienky (brutto)

914 EUR/mesiacFunkčný plat : horná hranica 2.000 EUR V súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – 8. platové trieda, tarifný plat v rozpätí 914,00 – 1096,50 EUR v závislosti od doby započítanej praxe + príplatok za riadenie podľa počtu podriadených zamestnancov a možnosť priznania osobného príplatku v súlade s Platovým poriadkom UK.

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Vedúci zamestnanec riadi, kontroluje a hodnotí prácu zamestnancov na oddelení v súlade so zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi zamestnávateľa
 • Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania – za oblasť mzdových prostriedkov pre celú UK – spolupráca pri spracovaní návrhu rozpisu dotácie pre jednotlivé súčasti UK v členení podľa programov, podprogramov, funkčnej a ekonomickej klasifikácie;
 • Komplexné zabezpečovanie riadneho uplatňovania tarifných sústav a nadtarifných zložiek platov v súlade so zákonmi o odmeňovaní zamestnancov a ostatnými právnymi predpismi platnými v uvedenej oblasti, vypracovávanie návrhov rozdelenia mzdových prostriedkov pre valorizáciu platov a iných úprav z MŠVVŠ SR na súčasti UK
 • Tvorba analytických a metodických materiálov, príprava návrhov a spracovanie vnútorných predpisov a opatrení za oblasť ekonomiky práce na podmienky univerzity pre pracoviská UK;
 • Organizačná, metodická, konzultačno-poradenská a koordinačná činnosť pri zabezpečovaní výkonu ekonomiky práce na fakultách a ostatných pracoviskách UK v mzdovom programe;
 • Vypracovávanie mzdových bilancií a prehľadov o výške a štruktúre platov a zaradení zamestnancov za celú UK a zabezpečovanie ďalších úloh pre potreby MŠVVaŠ SR za celú UK, koordinačná činnosť pri spracovávaní a vyhodnocovaní štatistických výkazov o počte zamestnancov a čerpaní mzdových prostriedkov, vypracovávanie analytických materiálov z týchto podkladov, vrátane vykonávania metodického usmerňovania, kontroly a poradenstva pri zabezpečovaní uvedených úloh na fakultách a ostatných pracoviskách UK;
 • Predkladanie požiadaviek na zabezpečovanie zmien v mzdovom programe, ktoré vyplynuli zo zmien vo výkazníctve a legislatíve;
 • Spracovávanie textovej a tabuľkovej časti za oblasť ľudských zdrojov a čerpania mzdových prostriedkov za celú UK do výročnej správy o hospodárení univerzity a do výročnej správy o činnosti univerzity za príslušný kalendárny rok;
 • spracovanie výkazov a hlásení o dani z príjmu zo závislej činnosti za celú UK a ich zasielanie na Finančnú správu SR za UK;
 • spracovanie zostáv a riešenie problémov pri zasielaní dávok do centrálneho registra zamestnancov na portál MŠVVaŠ SR za UK.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Možnosť zabezpečenia ubytovania,
 • 5 dní platenej dovolenky navyše,
 • Výber medzi finančným príspevkom alebo gastrolístkami
 • Príspevok na III. pilier DDS
 • Finančná odmena pri pracovných a životných výročiach,
 • Možnosť využitia rekreácie aj vo vlastnom zariadení na Richňave, 4km od Banskej Štiavnice v lete kúpanie, pešia turistika a cykloturistika, v zime lyžovanie v stredisku Salamander, využitie rekreácie v Modre Harmónii a v Modre Piesok
 • Benefity podľa platnej kolektívnej zmluvy, možnosť využívania MultiSport karty

 

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku: 100%

Zoznam požadovaných dokladov:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku, kópie dokladov o VŠ vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu - ochorenia COVID-19)
Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu ludmila.zrubcovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát,
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
s označením „Výberové konanie“ v termíne do 10. 10. 2022.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

10. 10. 2022

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - PokročilýMicrosoft Word - PokročilýMicrosoft Outlook - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Riadiace a rozhodovacie schopnosti.Silné organizačné a komunikačné schopnostiSchopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.Flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, schopnosť pracovať v stresových situáciách.

Kontakt

Kontaktná osoba: Ľudmila Zrubcová
E-mail: ludmila.zrubcovauniba.sk