Odborníci z UK získali medailu sv. Gorazda

Dňa 25. marca 2019 ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti Dňa učiteľov 62 učiteliek, učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve.


Ministerka školstva SR Martina Lubyová oceneným slávnostne odovzdala veľké a malé medaily sv. Gorazda, ako aj ďakovné listy. Ako jediný pedagóg z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) si veľkú medailu sv. Gorazda prevzal prof. MUDr. Martin Péč, PhD., vedúci Ústavu lekárskej biológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine za jeho pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť.

Veľkú medailu sv. Gorazda si prevzal prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD., dlhoročný zamestnanec Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, za celoživotný jedinečný prínos v oblasti teórie vyučovania matematiky a histórie matematiky. Ocenená malou medailou bola aj prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc., ktorá bola 13 rokov vedúcou Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Medailu získala za dlhoročné vedenie Slovensko-poľskej komisie humanitných vied a za celoživotnú pedagogickú činnosť v slavistickej jazykovednej oblasti. 

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a existujú od roku 1999. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.

Viac informácií a zoznam ocenených TU.