Organizácia štúdia počas trvania mimoriadnej situácie

Dnes 27. marca 2020 rokovalo Vedenie UK a Kolégium rektora UK k téme organizácie štúdia počas trvania mimoriadnej situácie. Rektor UK na základe záverov z vedenia a po prerokovaní v kolégiu rektora prijal dnes tieto usmernenia k organizácii štúdia počas trvania mimoriadnej situácie.


  1. Výučbová časť semestra sa skončí najneskôr 31. mája 2020 a prebehne dištančnou metódou.
  2. Skúškové obdobie sa skončí najneskôr 4. júla 2020 a opätovne sa obnoví v auguste (17. - 31. august 2020). Skúšanie prebehne dištančnou metódou. Augustové termíny sa môžu využiť ako opravné, ale aj ako riadne termíny.
  3. Záverečné práce sa odovzdajú najneskôr 31. mája 2020, výlučne v elektronickej forme, pokiaľ fakulta už nezverejnila neskorší termín ich odovzdania. Uvedený termín sa netýka dizertačných prác, pri ktorých harmonogram ostáva zachovaný.
  4. Štátne záverečné skúšky prebehnú dištančnou metódou.
  5. Rektor odporúča školiteľom záverečných prác, aby zohľadnili súčasnú situáciu a jej potenciálny vývoj a prípadne v spolupráci s garantmi študijných programov upravili ciele, témy alebo názvy záverečných prác. Zároveň odporúča školiteľom aj oponentom, aby pri hodnotení zohľadnili objektívne okolnosti, ktoré mohli brániť naplneniu pôvodných cieľov prác.
  6. Ak predmet nie je z objektívnych dôvodov možné ukončiť dištančnou metódou (napríklad pri laboratórnych cvičeniach), môže fakulta zmeniť študijný plán a presunúť tento predmet do ďalšieho ročníka. Takýto presun nesmie ísť na ujmu študentov.
  7. Ak by študenti z objektívnych dôvodov spôsobených mimoriadnymi okolnosťami museli prekročiť štandardnú dĺžku štúdia, rektor im odpustí školné.
  8. V súlade s týmito zásadami sa prijmú potrebné legislatívne úpravy dotknutých vnútorných predpisov.

Metodické usmernenie k organizácii štúdia na UK