V Bratislave rokujú odborníci na holandský jazyk, riešiť sa bude aj tlmočenie pre migrantov

Bratislava 29. mája 2019: V dňoch 29. mája až 1. júna bude Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) hostiť vyše sto nederlandistov, odborníkov na holandský jazyk a kultúru z dvadsiatich krajín. V rámci stredoeurópskeho regionálneho kolokvia odznejú desiatky aktuálnych odborných príspevkov z oblastí ako preklad, tlmočenie, jazykoveda, literatúra, kultúra a história.


Jedným z hlavných motívov podujatia je multilingvizmus, čiže viacjazyčnosť. „Je pre nás symbolické hovoriť o viacjazyčnosti v Bratislave, meste, v ktorom ešte pred sto rokmi bolo ovládanie minimálne troch jazykov takpovediac samozrejmosťou. V súčasnej dobe poznačenej hromadnou migráciou je potrebné, ba priam nevyhnutné, stavať mosty medzi ľuďmi rozprávajúcimi rôznymi jazykmi,“ hovorí nederlandistka doc. Marketa Štefková z organizačného výboru FiF UK.

Jednou z hlavných tém stretnutia je tlmočenie pre cudzincov do tzv. malých jazykov, medzi ktoré patrí holandčina aj slovenčina. Holandsko je krajinou, ktorá má skúsenosti s prisťahovalectvom z rôznych krajín už niekoľko desaťročí. Krajiny ako Slovensko môže preto obohatiť svojimi skúsenosťami s komunikáciou s ľuďmi hovoriacimi rôznymi jazykmi a s rozličným kultúrnym pozadím. Tzv. “komunitné tlmočenie”, teda tlmočenie cudzincom vo verejnom záujme – v kontakte s úradmi, súdmi, políciou, v zdravotníctve a v ďalších oblastiach, umožňuje inojazyčným obyvateľom našej krajiny jednoduchšie sa integrovať do našej spoločnosti, no stavia tlmočníkov pred mnohé výzvy súvisiace s použitím vhodných tlmočníckych techník, terminologickou prípravou v oblastiach, ktoré sú viazané na štruktúru štátnych inštitúcií, systém sociálneho a zdravotného zabezpečenia či právny systém, alebo s preklenutím interkultúrnych rozdielov. Najmä pre málo rozšírené jazyky zaznamenávame na Slovensku nedostatok profesionálnych tlmočníkov, ktorí sa vedia s týmito problémami vyrovnať.

V rámci kolokvia budú predstavené prvé výsledky projektu Erasmus+ Professional and Accessible Community Interpreting (PACI), ktorý vznikol vďaka spolupráci troch stredoeurópskych univerzít, v Bratislave, v Olomovci a vo Wroclawi s Erasmus University College. Cieľom projektu je na príklade stredoeurópskych jazykov a holandčiny vytvoriť univerzálnu schému pre prípravu a profesionalizáciu budúcich komunitných tlmočníkov v rámci menších jazykov.

„Hlavným heslom nášho kolokvia je „Staviame mosty“. Mosty nielen medzi jazykmi, kultúrami či vedeckými disciplínami, ale aj mosty medzi minulosťou a súčasnosťou. Práve komunitní tlmočníci sú architektmi, projektantmi a zároveň staviteľmi týchto mostov”, hovorí doc. Štefková.

Miesto konania: Moyzesova sieň a átrium, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2
Program podujatia: www.kgns.info/colloquium
Kontakt: marketa.stefkovauniba.sk