Univerzita Komenského vybuduje Centrum aktívneho starnutia na podporu zdravia seniorov

Bratislava 16. apríla 2019: Priaznivé účinky pohybovej aktivity seniorov, ktorí patria medzi najpasívnejšiu skupinu obyvateľstva, chce implementovať nový projekt Univerzity Komenského vychádzajúc pritom z doterajších výsledkov výskumu. Cieľom slovenských a rakúskych partnerov je zlepšiť podmienky na efektívne poskytovanie preventívnej starostlivosti a podpory zdravia seniorov, a tým prispieť k ich lepšej sociálnej inklúzii.


Projekt Centrum aktívneho starnutia predstavia na Fakulte telesnej výchovy a športu UK dňa 25. apríla 2019 o 12.00 hod. Ambasádormi projektu sú moderátorka a autorka televíznych programov Alena Heribanová a športový komentátor a novinár Dušan Gabáni, obaja absolventi UK, ktorí sa na predstavení projektu zúčastnia.

Centrum aktívneho starnutia, v ktorom odborníci spoja najnovšie overené vedecké poznatky z oblasti pohybovej aktivity, poskytne komplexné pohybové programy pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov zamerané na prevenciu a podporu zdravia seniorov.

„Naše kompetenčné centrum poskytne seniorom – dobrovoľníkom program supervízovanej pohybovej aktivity zameraný na zlepšenie fyzickej zdatnosti, diagnostiku, ako aj inštruktážne školenia pre seniorov na vykonávanie pohybovej aktivity v domácom prostredí,“ približuje profesor Dušan Hamar, odborný garant projektu.

„Je nesmierne dôležité odpovedať na súčasné potreby spoločnosti, a preto som v tejto súvislosti rád, že tento projekt priamo reaguje na ciele Stratégie EÚ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a rešpektuje hlavné ciele, ktoré si EÚ stanovila dosiahnuť do roku 2020,“ povedal rektor UK Marek Števček. Projekt trvá od 1. marca 2019 do 28. februára 2022.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK na projekte spolupracuje s Inštitútom fyzikálnej medicíny v St. Pölten v Rakúsku. Ďalšími partnermi a podporovateľmi sú Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Všeobecná zdravotná poisťovňa, UNION poisťovňa, Slovenská akadémia vied, Lekárska fakulta UK, Mesto Šamorín, obce – Prellenkirchen, Wolfsthal, Berg, Kittsee, Hainburg a. d. Donau; SVA – Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, Landesstelle Niederösterreich, SVB – Sozialversicherungsanstalt der Bauern a VAEB – Versicherungsanstalt für Eisenbahnen & Bergbau. Projekt programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.