Univerzita Komenského poskytne na výskum doktorandov opäť takmer štvrť milióna

Bratislava 18. apríla 2019: Výskumy biomarkerov pri depresii, porúch rovnováhy u tehotných či smútenia onkologických pacientov podporí Univerzita Komenského v Bratislave z vlastných zdrojov. Granty UK na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov získa tento rok 247 doktorandov v celkovej výške 238 900 eur. Udeľovanie dekrétov sa uskutoční v Aule UK dňa 24. apríla 2019 o 11.00 hod.


Celosvetovo trpí depresiou 322 miliónov ľudí a výskyt stúpa i u detí. Výskum Michaely Krivošovej sa zameria na monitorovanie vybraných biomarkerov pri depresii počas hospitalizácie detí a ich súvis s hladinami liečiv v krvi. Sťažené udržanie rovnováhy v tehotenstve dôsledkom posunutia ťažiska tela bude objektom výskumu Pauly Drabuščákovej. Na základe vyšetrenia súboru tehotných žien v 36. – 38. týždni zistí a definuje rizikové faktory pádu v súvislosti s pohybovými aktivitami v minulosti, hladinou vitamínu D v krvi či BMI.

O anticipačnom smútení onkologických pacientov pred ich nevyhnutnou smrťou vieme málo. Eva Reviľáková sa zameria na túto skupinu pacientov, ktorí často prehodnocujú zmysel svojho života, priority a môže sa stať, že stratia motiváciu bojovať o život. Univerzita podporila aj projekty zamerané na sociálne reprezentácie užívateľov marihuany, vulkanickú činnosť sopky Fuego, umelú inteligenciu a ochranu súkromia či analýzu postavenia mladých ľudí na slovenskom trhu.

„Skutočne pestrá paleta výskumných tém našich doktorandov dokazuje, akú rôznorodosť vedy poníma Univerzita Komenského. Dúfam, že aj táto forma podpory pozitívne prispeje k posunu v bádaní a v neposlednom rade k formovaniu výskumného potenciálu našej alma mater,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Súčasťou podujatia bude krátka prezentácia výsledkov vedeckej činnosti vybraných doktorandov, ktorých projekty boli podporené v minulých rokoch. Medzi nimi aj projekt Martiny Baránkovej, ktorá sa zaoberala medzinárodným porovnaním spontánnej tvárovej reakcie na súcitný podnet. Výskum formálnej analýzy pojmu zodpovednosti z pohľadu logiky individuálnej a kolektívnej zodpovednosti predstaví Daniela Glavaničová. Vplyv elicitačnej metódy na spontánnu rečovú produkciu a jej hodnotenie bude prezentovať Viktória Kevická.

Všetky podporené Granty UK 2019