UK bude hľadať nového riaditeľa Vedeckého parku UK

Bratislava 27. marca 2019: Univerzita Komenského v Bratislave tento týždeň prevzala stanovisko kontrolnej skupiny Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej „ÚVO“) k zrealizovanému verejnému obstarávaniu „Vybudovanie Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave“ z roku 2013. ÚVO sa stotožnil s argumentáciou univerzity vo veci vylúčenia iných uchádzačov, no uvádza, že univerzita sa mala zaoberať existenciou potenciálneho konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.


Univerzita naďalej trvá na tom, že vykonala všetky možné a opodstatnené kroky v súlade s vtedy platnou legislatívou, aby konfliktu záujmov predišla. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček sa aj napriek uvedenému dohodol s riaditeľom Vedeckého parku UK Jánom Turňom na ukončení spolupráce s cieľom vyvrátiť akékoľvek pochybnosti o korektnom fungovaní tejto súčasti univerzity.

„Keďže náš Vedecký park považujeme za mimoriadne významný projekt, rozhodli sme sa spustiť proces hľadania nového riaditeľa alebo riaditeľky v medzinárodnej vedeckej komunite,“ povedal rektor Števček a dodal: „Chceli by sme nájsť človeka, ktorý zvýši medzinárodnú prestíž tohto pracoviska a upevní meno Univerzity Komenského ako špičkovej vedeckej inštitúcie.“

Univerzita Komenského sa zároveň rozhodla, že pri väčších projektoch bude v budúcnosti intenzívne spolupracovať priamo s ÚVO, ako aj mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zameriavajú na boj proti korupcii a požiada ich o konzultácie s cieľom zabezpečiť čo najviac transparentné verejné obstarávanie. 

Rektor UK v záujme optimalizácie činnosti Vedeckého parku UK a v kontexte stratégie jeho ďalšieho smerovania zriaďuje Kontrolnú komisiu pre revíziu zmlúv uzavretých v rámci činnosti Vedeckého parku UK. Primárnou úlohou komisie je analýza zmluvných vzťahov. Výstupom práce kontrolnej komisie bude zoznam všetkých aktuálnych zmluvných vzťahov UK spojených s činnosťou Vedeckého parku UK a návrhy na ich optimalizáciu. Komisia bude o výsledkoch kontroly informovať vedenie UK, Akademický senát UK, ako i verejnosť.

Aktualizované 1. 4. 2019