Spoločné zasadnutie České konference rektorů a Slovenskej rektorskej konferencie

Bratislava 7. júna 2019: V dňoch 6. a 7. júna 2019 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave stretli rektorky a rektori slovenských a českých vysokých škôl, aby rokovali o vývoji v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, hodnotení výskumnej a inej tvorivej činnosti, o financovaní vysokých škôl, plnení spoločenskej misie a o medzinárodnej spolupráci. Česká konference rektorů a Slovenská rektorská konferencia opakovane konštatujú, že napriek mnohým zlepšeniam medzi spoločné problémy oboch krajín patrí dlhodobé podfinancovanie vzdelávania, výskumu, vývoja a infraštruktúry. Univerzita Komenského ako hosťujúca inštitúcia tento rok slávi 100. výročie od svojho založenia.


Voľby prezídia Slovenskej rektorskej konferencie

Spoločnému stretnutiu predchádzalo zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Počas neho prebehli voľby nového prezidenta, ktorým sa stal prof. Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene. Do funkcie prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie nastúpi v auguste, kedy končí mandát aktuálnemu prezidentovi prof. Marekovi Šmidovi, rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave. Za viceprezidentku bola zvolená prof. Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie policajného zboru v Bratislave, a ďalším  viceprezidentom sa stal prof. Libor Vozár, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Obom začalo plynúť dvojročné funkčné obdobie viceprezidenta dňom zvolenia. Viceprezidentom SRK je od júna 2018 tiež prof. Pavol Sovák, rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Z ďalších rokovaní rektoriek a rektorov vyplynuli tri uznesenia:

1.    Nesúhlas so spôsobom prijatia novely zákona o vysokých školách

Slovenská rektorská konferencia vyjadruje nesúhlas so spôsobom prijatia novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 13. mája 2019, ktorou bolo odstránené ustanovenie obmedzujúce výkon funkcie rektora, prorektora, dekana, prodekana verejnej vysokej školy na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Ustanovenia boli prijaté bez konzultácie s orgánmi reprezentácie vysokých škôl či odbornou verejnosťou.

Postup pri prijatí novely zákona vníma ako výrazný zásah do akademických práv a slobôd. Je presvedčená, že novela zákona mala byť predmetom širokej diskusie nielen akademickej obce, ale aj dotknutej verejnosti.

2.    Protest proti diskriminačným uzneseniam vo výzvach Výskumnej agentúry

Slovenská rektorská konferencia protestuje proti diskriminačným uzneseniam vo výzvach Výskumnej agentúry na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v piatich doménach inteligentnej špecializácie („SPVVC“), ktorá bola zverejnená dňa 30. 5. 2019. Diskriminačné podmienky sú vyjadrené v časti 2.1 a 2.2, kde sa definujú oprávnení žiadatelia 2.1.12, 2.1.13 a oprávnení partneri 2.2.12 a 2.12.13.

3.    Žiadosť o rovnocenný prístup k súkromným vysokým školám

Slovenská rektorská konferencia upozorňuje, že rektori súkromných vysokých škôl neboli doposiaľ pozvaní na inauguráciu prezidentky SR a žiada pozvať rektorky a rektorov všetkých vysokých škôl.