Filozofická fakulta Univerzity Komenského oslavuje 95 rokov

„Už 95 rokov nás myslenie baví,“ je heslom výročia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Najstaršia humanitná a spoločenskovedná fakulta na Slovensku si pripomína svoje výročie vedeckou konferenciou.


Počas 95-ročnej histórie na nej vyštudovalo vyše 30 000 archeológov, historikov, psychológov, sociológov, pedagógov, tlmočníkov, prekladateľov, novinárov a ďalších odborníkov v spoločenských a humanitných vedách.

Vyučovať sa na Filozofickej fakulte začalo 24. októbra 1921 ako na tretej fakulte novozaloženej Univerzity Komenského. Na štúdium sa zapísalo 64 poslucháčov v odboroch slovanská filológia, história, filozofia, národopis a hudobná veda. Cieľom fakulty bolo zabezpečiť výchovu prvej generácie slovenských odborníkov v oblasti spoločenských vied.  

Na konferencii k výročiu si fakulta chce pripomenúť svoje svetlé okamihy i menej slávne chvíle. „Pôsobili u nás desiatky významných profesorov a mnohí absolventi školy sa významne zaslúžili o rozvoj Slovenska. Akademická obec fakulty sa medzi prvými pridala k dianiu v novembri 1989. Boli však aj obdobia, kedy fakulta podľahla tlaku doby – v rokoch 1938 – 1945, po komunistickom prevrate v roku 1948 alebo v časoch normalizácie v 70. rokoch. Aj tieto temnejšie obdobia sa vedci pri príležitosti výročia pokúsia kriticky zhodnotiť,“ hovorí prodekan fakulty prof. Martin Slobodník.

Dnes na Filozofickej fakulte UK študuje takmer 3000 študentov v 82 študijných programoch. Rozmanitosťou ponúkaných študijných programov i rozsahom akreditovaných práv jej patrí popredné miesto medzi spoločenskými a humanitnými vysokými školami na Slovensku. Najväčším záujem študentov je o štúdium psychológie, politológie, archeológie, žurnalistiky a širokého spektra jazykov. „Viaceré študijné programy je možné študovať na Slovensku len u nás, napr. v rámci východoázijských štúdií vyučujeme japonský, čínsky a kórejský jazyk a kultúru. K ďalším jedinečným študijným programom patrí výučba škandinávskych jazykov, holandčiny alebo arabčiny a arabskej kultúry,“ hovorí prodekanka doc. Mariana Szapuová.

Fakulta tiež rozvíja medzinárodnú spoluprácu, fungujú programy na výmenné pobyty študentov, doktorandov, vedci a výskumníci  sa zapájajú do medzinárodných vedeckých projektov. V súčasnosti sú pracovníci fakulty zapojení do dvoch projektov v rámci európskeho programu Horizont 2020 a sú riešiteľmi 11 veľkých domácich projektov podporených APVV. Na fakulte pôsobia štyri špičkové tímy z oblasti spoločenských a humanitných vied.

Fakulta tiež organizuje množstvo aktivít zameraných na širšiu verejnosť. K takýmto aktivitám patrí napríklad prebiehajúci cyklus diskusií „Spoločná krajina“, určený pre stredoškolákov v rôznych regiónoch Slovenska. Politológovia z Filozofickej fakulty UK spolu s novinármi z Denníka N priamo v „zabudnutých regiónoch“ debatujú o hodnotách tolerancie, slobody a spravodlivosti, aby pomohli pochopiť a zastaviť šírenie extrémistických názorov medzi mladými ľuďmi. Na aktuálne medzinárodné dianie reaguje projekt „Ukrajina v pohybe“ – počas jedného roka odborníci z Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií množstvom podujatí predstavia Ukrajinu z rôznych uhlov pohľadu s cieľom prispieť k vyvráteniu mnohých dezinformácií a negatívnych stereotypov. „Usilujeme sa, aby naše výskumy mali reálny vplyv na spoločnosť, pomáhali formovať kritické myslenie, názory na hodnoty a reagovali na súčasné výzvy v spoločnosti. Naším cieľom je, aby myslenie bavilo nielen nás, ale všetkých,“ konštatuje prodekanka prof. Darina Malová.

Program konferencie (pdf súbor)