Univerzita Komenského a energie na rok 2023

Bratislava 7. novembra 2022: Do verejného obstarávania na dodanie elektrickej energie a plynu pre Univerzitu Komenského v Bratislave na rok 2023 sa neprihlásil žiaden dodávateľ. Verejné obstarávanie na energie vyhlásila univerzita dňa 13. septembra 2022. V lehote na predkladanie ponúk do 3. novembra 2022 neprišla ani jedna ponuka. Rektor UK Marek Števček v tejto veci dnes oslovil ministra školstva Jána Horeckého.


Univerzita Komenského urobila všetky potrebné kroky a v dostatočnom predstihu na to, aby sa do verejného obstarávania na energie prihlásili relevantní dodávatelia. Vyhláseniu VO predchádzali tzv. prípravné trhové konzultácie, ktoré slúžia na zabezpečenie čo najpresnejšej a najvhodnejšej špecifikácie predmetu zákazky. Pôvodnú lehotu univerzita posunula z dôvodu žiadostí o vysvetlenie a žiadostí o nápravu zo strany potenciálnych dodávateľov energií, a to aj v nadväznosti na chýbajúce usmernenia či opatrenia zo strany štátu. Napriek tomu sa do súťaže nik neprihlásil.

„Z rozhovorov s potenciálnymi dodávateľmi v rámci prípravných trhových konzultácií je zrejmé, že kým nie je jednoznačné, ako budú „zastropované“ ceny energií a aký vplyv to bude mať na už uzatvorené zmluvy, je pre dodávateľov energií zazmluvnenie takého veľkého subjektu, akým je Univerzita Komenského, neprimeraným rizikom,“ napísal v liste ministrovi rektor UK Marek Števček. Univerzita Komenského upozorňuje, že reálne hrozí scenár, podľa ktorého nebude na najväčšej a najstaršej univerzite v SR možné po 1. januári 2023 zabezpečiť kúrenie a svietenie.

Univerzita Komenského v Bratislave využije všetky dostupné právne nástroje, ako aj ďalšie kroky na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky aj v roku 2023. Obáva sa však, že bez výrazného zásahu štátu to bude len ťažko realizovateľné.

Aktualizované 9. 12. 2022: Energie od januára: Univerzita Komenského má ponuky od dodávateľov. Dnes sme otvorili obálky verejnej súťaže na dodávku elektrickej energie a plynu. Univerzita dostala dve ponuky na dodávku elektrickej energie a jednu ponuku na dodávku plynu. Okamžite po odsúhlasení ponúk v súlade s pravidlami verejného obstarávania oslovíme uchádzačov a uzavrieme zmluvy, následne budeme informovať o detailoch. Ponuky sú na spotové ceny, to znamená, že univerzita bude dodávateľom platiť aktuálne trhové ceny a k nim aditívny koeficient. Táto správa nasleduje po neúspešnej súťaži na dodávateľa za fixné ceny, kedy sa do súťaže neprihlásil žiaden dodávateľ.