Dôležitý krok k vzdelávaniu lekárov

Bratislava 13. júna 2023: Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Bratislava dospeli k dohode o praktickej výučbe medikov a o postavení prednostov kliník. Zmluvu o praktickej výučbe a Zmluvu o výberovom konaní na obsadzovanie funkčných miest prednostov špecializovaných výučbových zariadení dňa 13. júna 2023 podpísal rektor UK Marek Števček, dekan Lekárskej fakulty UK Juraj Payer a riaditeľ UNB Alexander Mayer.


Zmluva o praktickej výučbe presne upravuje podmienky pregraduálnej a postgraduálnej výučby, definíciu kliniky a postavenie prednostu kliniky vo vzťahu k LF UK a vo vzťahu k UNB. Na túto zmluvu nadväzuje Zmluva o výberovom konaní na obsadzovanie funkčných miest prednostov špecializovaných výučbových zariadení, kde obe strany po rokovaniach dospeli k jednotnému pohľadu na podmienky a proces výberového konania. Zmluvy odsúhlasilo aj Ministerstvo zdravotníctva SR. 

Vzájomné vzťahy doteraz upravovali zmluvy z roku 2014, ktoré však už nereflektovali zmeny v zákonných predpisoch. „Veľmi sa teším, že sa nám podarilo vyplniť dlhoročné právne vákuum. Teraz nás čakajú konkurzy na miesta prednostov, ktorých úlohou je zabezpečiť univerzitný výskum a vedu a rovnako univerzitné vzdelávanie a v tom vidím obrovský význam podpisu týchto zmlúv,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Rokovania o znení nových zmlúv trvali niekoľko rokov. „Lekárska fakulta UK nemôže fungovať bez univerzitnej nemocnice a opačne. Jednotiacim prvkom je práve prednosta, pretože je zodpovedný za vedu, výskum a výučbu, ale aj za zdravotnú starostlivosť. V jeho osobe je zabezpečená symbióza medzi oboma inštitúciami,“ reagoval dekan LF UK Juraj Payer.

„Prevádzkujeme viac ako 30 klinických pracovísk pod gesciou UK a UNB. Každý vedúci pracovník má mať svoje miesto jasne definované a má byť vymenovaný za prednostu, pretože to vplýva na chod celého pracoviska a na zamestnancov. Podmienky zmluvy sú nastavené tak, aby sme držali úroveň akademického vzdelávania prednostov,“ povedal riaditeľ UNB Alexander Mayer.

Vďaka dohode sa upraví vzájomný vzťah, čo je dôležité aj z pohľadu akreditácie a všetkých ďalších spoločných projektov.