Vedúci Oddelenia vymáhania pohľadávok

Žiadosti môžete zasielať do 29.03.2024.


07. 03. 2024 11.57 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Miesto práce: Bratislava
Rozsah úväzku: plný úväzok
Platové náležitosti: od 973,00 €/mesiac

Základná zložka mzdy v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v 7. platovej triede v 1. platovom stupni je 973,00€. K základnej zložke mzdy bude priznaný osobný príplatok, resp. príplatok za riadenie v zmysle Platového poriadku Univerzity Komenského

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia vymáhania pohľadávok.

Náplň práce

 • riadi, kontroluje a hodnotí prácu zamestnancov na Oddelení vymáhania pohľadávok, dbá aby pokyny boli v súlade so zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi zamestnávateľa;
 • zabezpečuje súdne vymáhanie pohľadávok vrátane exekučného konania (uplatňuje právo na zaplatenie pohľadávok, podáva návrhy na vymáhanie pohľadávok, prihlasuje pohľadávky do konkurzného konania, reštrukturalizácie, likvidácie alebo dedičského konania a pod.) na podnet príslušného oddelenia RUK;
 • poskytuje príslušným útvarom informácie o vykonaných úkonoch a o stave vymáhaných pohľadávok;
 • pripravuje v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi návrhy vnútorných predpisov UK, ich zmeny a dodatky v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi normami;
 • vypracúva pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov v súčinnosti s vecne príslušnými útvarmi;
 • metodicky usmerňuje realizáciu a aplikáciu všeobecne záväzných právnych noriem na konkrétne prípady;
 • vykonáva ďalšie úlohy Útvaru legislatívy a právnych služieb;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie
min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax
min. 1 rok praxe v oblasti vymáhania pohľadávok

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1 – podľa SERR)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Mierne pokročilý

Osobnostná charakteristika

 • znalosť právnych predpisov,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • výborné komunikačné schopnosti,
 • systematické a analytické myslenie,
 • samostatnosť,
 • dôslednosť,
 • precíznosť,
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

V prípade, ak uchádzač nezašle všetky požadované doklady, na žiadosť o zaradenie do výberového konania sa neprihliada.

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Oddelenia vymáhania pohľadávok“ v termíne do 29.03.2024. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a ktorí doručili všetky požadované doklady v stanovenej lehote.