Vedúci Oddelenia stolárskych prác

Žiadosti môžete zasielať do 28. 09. 2023.


07. 09. 2023 13.09 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Platové náležitosti: od 1200€/mesiac

Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 3. platovej triede v 1. platovom stupni je 736,50€)

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia stolárskych prác“

 

Náplň práce:

 • vykonáva technické a organizačné zabezpečenie činnosti v rozsahu stolárskych a čalúnnických prác;
 • vykonáva opravy a rekonštrukcie všetkých druhov nábytkárskych výrobkov v celom rozsahu stolárskej technológie, opravy a údržbu drevených obkladov, dvier a okien;
 • vykonáva plánované obnovy interiérových priestorov;
 • vykonáva podlahárske práce v rozsahu výmeny a opráv podláh ŠD,
 • zabezpečuje kompletný proces na výrobu stolárskych výrobkov pre potreby UK;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

 

 

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:

stredoškolské bez maturity

stredoškolské s maturitou

Vodičský preukaz skupiny B

Prax:

5 rokov v oblasti stolárskych prác a

1 rok v riadiacej pozícii

Osobnostná charakteristika:

 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť,
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.

 

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

 

 

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na webstránke univerzity.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O. Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Oddelenie stolárskych prác“ v termíne do  28. 09. 2023.