Vedúci Oddelenia prevádzky IKT

Žiadosti môžete zasielať do 18. 4. 2024.


25. 03. 2024 17.31 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Vedúci Oddelenia prevádzky IKT.

Náplň práce

 • komplexne spravuje centrálne poskytované IKT služby v rozsahu určenom Katalógom služieb Integrovaného informačného a komunikačného systému UK;
 • komplexne zabezpečuje starostlivosť o koncové zariadenia používateľov a servery, ktoré tieto koncové zariadenia potrebujú na svoju prevádzku;
 • zabezpečuje budovanie, prevádzku, údržbu a modernizáciu lokálnej počítačovej siete Rektorátu UK a zabezpečuje jej pripojenie do kostry univerzitnej počítačovej siete;
 • metodicky usmerňuje fakultných správcov;
 • zabezpečuje prevádzku kamerového systému UK vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie: min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax:

 • min. 3 roky v IT oblasti
 • skúsenosť s programovaním PowerApps a Power BI
 • skúsenosť s konfigurovaním M365 tenant

Osobnostná charakteristika:

 • výborné komunikačné schopnosti,
 • systematické a analytické myslenie,
 • samostatnosť,
 • dôslednosť,
 • precíznosť,
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.

Platové náležitosti

Od 1179,50 €/mesiac

Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 9.platovej triede v 1. platovom stupni je 1179,50€)

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

V prípade, ak uchádzač nezašle všetky požadované doklady, na žiadosť o zaradenie do výberového konania sa neprihliada.

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na tu.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Vedúci Oddelenia prevádzky IKT“ v termíne do 18. 04. 2024.

Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a ktorí doručili všetky požadované doklady v stanovenej lehote.