Vedúci Centra ďalšieho vzdelávania

Žiadosti môžete posielať do 29. 11. 2023.


07. 11. 2023 13.17 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Platové náležitosti:  1400€/mesiac

Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 8.platovej triede v 1. platovom stupni je 1076,00€)

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Vedúci Centra ďalšieho vzdelávania.

Náplň práce

 • koordinuje realizáciu programov ďalšieho vzdelávania v rámci činnosti CĎV UK;
 • podieľa sa na príprave a realizácii vzdelávacích programov pre dospelých (zamestnancov UK, seniorov a širokú verejnosť) v rôznych formách a trvaní (dlhodobé, krátkodobé, programy šité na mieru a i);
 • pripravuje programy ďalšieho vzdelávania pre akreditáciu;
 • spolupracuje s oddeleniami ďalšieho vzdelávania na pracoviskách a fakultách  UK;
 • pripravuje a realizuje projektové vzdelávanie na základe výziev EU a v rámci rozvojových projektov MŠVVŠ SR;
 • zabezpečuje komplexnú prevádzku pracoviska a technické vybavenie učební IKT zariadeniami;
 • vykonáva publikačnú, propagačnú a administratívnu činnosť;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

 

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie

min. vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa

Jazykové požiadavky

Anglický jazyk úroveň min. B1

Ďalšie

IKT zručnosti

Prax

 • min. 5 rokov oblasti tvorby programov vzdelávania dospelých
 • min. 1 rok praxe v riadiacej pozícii

Osobnostná charakteristika

 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • výborné komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť,
 • dôslednosť,
 • precíznosť,
 • systematickosť,
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.

  

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

 

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O. Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Vedúci Centra ďalšieho vzdelávania“ v termíne do 29. 11. 2023.