Prieskum: Slováci sú v podnikaní sebavedomí. Obsadili druhé miesto medzi európskymi krajinami.

Na Slovensku okrem podnikateľského sebavedomia stúplo aj vnímanie podnikateľských príležitostí. Vyplýva to z Globálneho monitoru podnikania (Global Entrepreneurship Monitor - GEM).


29. 04. 2015 12.00 hod.
Od: Oddelenie vzťahov pre verejnosťou

Takmer každý štvrtý Slovák si myslí, že v jeho okolí budú v najbližšom čase dobré príležitosti na začatie podnikania. Vyplýva to z výsledkov slovenskej časti renomovaného medzinárodného výskumu Globálny monitor podnikania (GEM) za rok 2014, ktorý realizoval výskumný tím pod vedením doc. Ing. Anny Pilkovej, CSc., MBA, z Katedry stratégie a podnikania Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK). Hlavným partnerom tohto projektu je Slovak Business Agency (SBA).

Vnímanie príležitostí na podnikanie vzrástlo v roku 2014 na úroveň 23,5 % v porovnaní so 16,1 % v roku 2013 a 17,8 % v roku 2012. Podiel Slovákov, ktorí vnímajú vo svojom okolí vhodné príležitosti na začatie nového podnikania sa tak dostal takmer na úroveň spred štyroch rokov (23,8 %). Slovensko sa v tomto roku, v porovnaní s minulými, výraznejšie priblížilo k európskemu priemeru, ktorý je na úrovni 33,9 %. Najväčšiu medziročnú dynamiku vo vnímaní príležitostí zaznamenali začínajúci podnikatelia, z ktorých v roku 2014 až 40 % vnímalo dobré podnikateľské príležitosti (v roku 2013 to bolo 26,9 %).

Podnikateľská aktivita začínajúcich podnikateľov, považovaná za kľúčový ukazovateľ projektu GEM, začala na Slovensku v roku 2014 opäť narastať, a to po dvoch rokoch mierneho poklesu. Percento Slovákov zapojených do podnikateľskej aktivity nepresahujúcej dobu tri a pol roka vzrástlo na 10,9 %, v porovnaní s 9,5 % v roku 2013. Týmto sa Slovensko dostalo na 3. miesto v Európe a v tomto druhu podnikateľskej aktivity je výrazne nad európskym priemerom (7,5 %), ktorý zaznamenal mierny pokles. Avšak, v medziročnom porovnaní poklesol zámer začať podnikať u nepodnikateľov (15,1 % vs. 16,4 %). Toto možno považovať za signál budúceho možného poklesu celkovej počiatočnej podnikateľskej aktivity v nasledujúcom období.

Podnikateľská aktivita etablovaných podnikateľov na Slovensku, teda tých čo podnikajú dlhšie ako tri a pol roka, sa v porovnaní s uplynulým obdobím mierne zvýšila a vracia sa na úroveň spred troch rokov. V roku 2014 dosiahla úroveň 7,8 %, pričom v roku 2013 klesla na alarmujúcu úroveň 5,4 %. Týmto nárastom sa Slovensko po troch rokoch dostalo nad úroveň európskeho priemeru (6,5 %).

Štruktúra podnikateľskej aktivity z hľadiska motivácie taktiež zaznamenala pozitívnu zmenu. Nárast nastal predovšetkým v percente začínajúcich podnikateľov, ktorí ako hlavný motív uvádzajú príležitosť identifikovanú na trhu. Tento podiel vzrástol zo 40 % na 51,8 % v porovnaní s rokom 2013. Takéto vysoké percento podnikateľov, ktorí podnikajú na základe identifikovanej príležitosti, je na Slovensku najvyšším v histórii výskumu GEM, pričom v roku 2011 podnikalo s týmto motívom len 33,9 % začínajúcich podnikateľov.

V súvislosti s tým sa znížilo aj percento začínajúcich podnikateľov, ktorí ako dôvod podnikania uvádzajú nevyhnutnosť. V roku 2014 mierne pokleslo na 32,6 % (zo 40 % v roku 2013). Táto zmena je pozitívnym návratom k predchádzajúcim rokom, pričom v roku 2011 len 27,6 % začínajúcich podnikateľov uvádzalo nevyhnutnosť ako hlavný motív podnikateľskej aktivity.

Sebavedomie Slovákov z hľadiska dôvery vo vlastné schopnosti v uplynulých dvoch rokoch stúpalo, pričom až 54,4 % dospelej populácie na Slovensku v roku 2014 verilo, že má schopnosti, zručnosti a skúsenosti potrebné na začatie podnikania. S takýmto vysokým sebavedomím Slovensko je po Kosove na druhom mieste v Európe, pričom európsky priemer je na úrovni 42,2 %.

Slováci majú menší strach z toho, že by ich podnikanie zlyhalo ako je priemer v Európe. Na Slovensku by strach zo zlyhania odradil od podnikania 36,0 % populácie, ktorá vidí príležitosti podnikať, čo je mierny nárast v porovnaní s 33,2 % v roku 2013, pričom európsky priemer v roku 2014 je práve 40,7 %.

Podiel žien na začínajúcom podnikaní mierne klesol, keď v porovnaní s 38 % v roku 2013 bolo medzi začínajúcimi podnikateľmi v roku 2014 len 34 % žien.

Experti z rôznych oblastí týkajúcich sa podnikania hodnotili stav dvanástich kľúčových podmienok na podnikanie (napr. financovanie, vládne politiky a programy, vzdelávanie, transfer vedy a výskumu, komerčná a fyzická infraštruktúra a služby, charakteristiky trhu, kultúrne a spoločenské normy). S výnimkou fyzickej infraštruktúry a komerčnej infraštruktúry, všetky ostatné oblasti vnímajú experti s väčšími či menšími rezervami, stále ako nedostatočné pre podporu podnikania na Slovensku.