Vedecko-výskumný pracovník: Geografické informačné systémy

Podklady posielajte do 08. 02. 2023.


24. 01. 2023 13.14 hod.
Od: Vedecký park UK

Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, zastúpený prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedecko - výskumný pracovník v rámci projektu FOMON (Operačný program Integrovaná infraštruktúra).

 

Pozícia: Vedecko-výskumný pracovník - Geografické  informačné systémy

  • na dobu určitú - počas realizácie projektu, resp. jednotlivých čiastkových úloh) zabezpečujúci realizáciu odbornej aktivity projektu.
  • pracovný pomer na skrátený úväzok.

 

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

  • VŠ vzdelanie v odbore fyzická geografia a geoekológia;
  • prax v odbore min. 3 roky, resp. ide o študent denného doktorandského/postgraduálneho štúdia, ktorého dizertačná práca súvisí so zameraním aktivity projektu;
  • skúsenosti v uvedenej oblasti výskumu;

 

Platové podmienky: Suma základnej zložky mzdy: 1 066,- Eur pomerne krátená podľa dohodnutého rozsahu pracovného úväzku. Ostatné zložky budú dohodnuté osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, dĺžkou praxe uchádzača a so schváleným rozpočtom projektu.

 

Predpokladaný termín nástupu: podľa požiadaviek zamestnávateľa v nadväznosti na realizáciu projektu, najskôr však marec 2023 na dobu určitú počas realizácie projektu alebo jednotlivých aktivít.

 

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru, resp. prostredníctvom online platformy.

 

Uchádzači o pracovnú pozíciu predkladajú:

  • prihlášku do výberového konania,
  • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis vo formáte EUROPASS,
  • zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,
  • doklady o vzdelaní,
  • výpis z registra trestov.

 

Požadované dokumenty zasielajte do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park

Ilkovičova 8

841 04 Bratislava

 

Obálku označte textom „Výberové konanie: Vedecko-výskumný pracovník: Geografické informačné systémy“.

 

Podrobnejšie informácie o výberovom konaní, vrátane informácie o požadovanom odbornom profile uchádzačov je možné získať na adrese uvpuniba.sk

 

V Bratislave, dňa 18.01.2023