Zomrel prof. Juraj Švec, bývalý rektor UK

Vo veku 79 rokov zomrel lekár - onkológ, vysokoškolský pedagóg a politik prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., ktorý v rokoch 1991 - 1997 zastával post rektora Univerzity Komenského v Bratislave.


Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberal problematikou klinickej a experimentálnej onkológie, predovšetkým problému karcinómov prsnej žľazy. Prioritné výsledky a mimoriadny vedecký ohlas v zahraničí dosiahol v oblasti výskumu nádorotvorného procesu a úlohy hormónov, chemických látok a genetického vybavenia buniek v tomto procese.

Jeho odborný rast výraznou mierou ovplyvnili študijné pobyty na onkologických pracoviskách v zahraničí (u prof. Wackera vo Frankfurte nad Mohanom, prof. Mühlbocka v Holandskom ústave pre výskum rakoviny a i.). Počas jeho funkčného obdobia sa podarilo UK opäť zapojiť do siete najvýznamnejších európskych vysokoškolských inštitúcií.

Prof. Juraj Švec pochádzal z rodiny vysokoškolského učiteľa. Strednú školu ukončil v roku 1955 maturitou na gymnáziu v Bratislave. Po absolvovaní štúdia medicíny v júni 1961 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nastúpil do zamestnania ako sekundárny lekár v Ozdravovni TBC vo Vyšných Hágoch. V januári 1963 sa zamestnal ako asistent, neskôr ako odborný asistent na Katedre rádiológie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave. Na tomto pracovisku napísal svoje prvé klinické práce zamerané na rádioizotopovú diagnostiku urologických komplikácií v gynekologickej onkológii. V roku 1970 bol prijatý ako asistent na Katedru onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LF UK, na ktorej sa v októbri 1980 habilitoval na docenta pre odbor onkológie. Po úspešnej obhajobe doktorskej dizertačnej práce získal v novembri 1983 vedecký titul doktora lekárskych vied. Od septembra 1986 pôsobil na pozícii vedúceho Katedry onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LF UK. Pozíciu zastával do roku 1990, keď bol vymenovaný za prednostu Onkologického ústavu LF UK. V apríli 1987 ho prezident republiky vymenoval za profesora onkológie. V rokoch 1998 - 2004 pôsobil ako prednosta Onkologickej kliniky LF UK. Okrem vedecko-pedagogickej práce zastával aj viaceré akademické funkcie. V rokoch 1991 - 1997 pôsobil ako rektor UK.

Profesor Švec je nositeľom viacerých vyznamenaní - Zlatej medaily pápeža Jána Pavla II. za rozvoj teologických štúdií v SR, Zlatej medaily Rady Európy, ako aj zlatých medailí viacerých európskych univerzít.

(Zdroj: Rektori Univerzity Komenského 1919 - 2009, Vydavateľstvo UK 2009)

 
Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s prof. J. Švecom sa uskutoční v pondelok 27. februára 2017 o 10.00 hod. v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie) a následne o 14.00 hod. v bratislavskom krematóriu.