Zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie na pôde UK

V utorok 24. októbra 2017 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo 82. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK).


Na zasadnutí sa zúčastnila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

Na 82. zasadnutí SRK boli prijaté tieto závery:

1. SRK berie na vedomie aktuálne priority, obsahové, legislatívne a časové rámce v oblasti vysokého školstva predstavené ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2. SRK berie na vedomie informáciu o využití dokumentu „Učiace sa Slovensko“ ministerkou školstva. Rektori trvajú na svojich predchádzajúcich stanoviskách k uvedenému dokumentu, ako aj k legislatívnym návrhom v oblasti vysokého školstva.
3. V oblasti financovania vysokého školstva SRK žiada zvyšovať verejné zdroje na financovanie vysokých škôl každoročne o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov, valorizácie miezd a doplatenia minimálnej mzdy) tak, aby bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti. Na základe tohto konštatovania SRK žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo financií SR (MF SR) o navýšenie kapitoly na vysoké školy o min. 60 mil. eur v roku 2018.
4. SRK súhlasila s návrhom osobitných kritérií na hodnotenie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov (OKPB) s pripomienkami.
5. SRK žiada MŠVVaŠ SR preskúmať súčasný stav v oblasti korekcií eurofondov, aby nedochádzalo k rozporuplnému konaniu zo strany Výskumnej agentúry pri ich ukladaní. Odporúča ustanoviť osobitnú komisiu zloženú zo zástupcov Výskumnej agentúry, MŠVVaŠ SR, SRK a iných príslušných inštitúcií a odborníkov, ktorá posúdi odôvodnenosť korekcií a navrhne vláde SR systémové riešenie súčasného neudržateľného stavu.
6. SRK berie na vedomie informáciu o príprave Návrhu východísk pre tvorbu štátnej vednej politiky a informáciu prezídia SRK o príprave podkladov k tvorbe návrhu.

***

Slovenská rektorská konferencia je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike. Cieľom SRK je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. SRK vznikla zo Slovenskej sekcie Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl dňa 25. 11. 1992. Jej súčasným prezidentom je prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor Technickej univerzity vo Zvolene, viceprezidentmi rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.