ZASADNUTIE AS UK

3. apríla 2019 (streda) o 14.00 hod., Auditorium maximum Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK, 2. poschodie), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Dňa 3. apríla 2019 (streda) o 14.00 hod. sa v Auditoriu maximum PraF UK bude konať 22riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského

Program: 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Voľba návrhovej komisie

4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK

5. Návrh rektora UK na vymenovanie členov Vedeckej rady UK

6. Voľba podpredsedu AS UK

7. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK

8. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2019

9. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Martin)

10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku

11. Prerokovanie a schválenie Uznesenia č. 22/2019 prijatého spôsobom per-rollam

12. Rôzne

Viac informácií