Zasadnutie AS UK

9. mája 2018 (streda) o 14.00 hod., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Auditorium maximum, 2. posch.), Šafárikovo námestie 6, Bratislava


Dňa 9. mája 2018 (streda) o 14.00 hod. sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bude konať 15. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského

Návrh programu zasadnutia:  

 1. Otvorenie 
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie 
 4. Výročná správa o činnosti UK za rok 2017
 5. Návrh rektora UK na predaj pozemkov 
 6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
 7. Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti Vedeckého parku UK za roky 2016 a 2017
 8. Informácia o projekte Centrum aktívneho starnutia
 9. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
 10. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v zimnom semestri akademického roka 2018/2019
 11. Návrh na zriadenie Dočasnej komisie Akademického senátu UK pre posúdenie legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva 
 12. Rôzne
 13. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK
 14. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl
 15. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK
 16. Záver

Viac informácií