Výzva senátu vláde SR

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil na 15. zasadnutí dňa 9. mája 2018 uznesenie o právnej garancii finančných prostriedkov na rekonštrukciu VŠ internátov.


Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave žiada vládu Slovenskej republiky o právnu garanciu finančných prostriedkov, ako boli verejne prisľúbené v sume 50 miliónov eur na rekonštrukciu vysokoškolských internátov. Právna garancia je nevyhnutná na začatie verejného obstarávania na realizáciu tohto zámeru. Ostatné formy finančnej podpory sú vítané nad rámec verejného prísľubu.