Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UK

Akademický senát UK podľa čl. 24 ods. 2 Štatútu UK a čl. 4 Poriadku volieb kandidáta na rektora UK na svojom riadnom zasadnutí dňa 27. 6. 2018 vyhlásil voľby kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023. Zároveň stanovil lehotu na podávanie návrhov na kandidáta na rektora UK na obdobie od 2. 7. 2018 do 31. 10. 2018, 12.00 hod.


Právo navrhovať kandidáta na funkciu rektora majú členovia akademickej obce UK a členovia Správnej rady UK. Návrhové listy treba adresovať do rúk predsedu volebnej komisie Mgr. Gašpara Fronca na adresu:

Mgr. Gašpar Fronc (predseda volebnej komisie)
Univerzita Komenského v Bratislave
Akademický senát UK
Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440
814 99  Bratislava 1 

Kandidát na funkciu rektora najneskôr v lehote do 31. 10. 2018, 12.00 hod. podá svoj písomný maximálne trojstranový pracovný životopis opäť na adresu predsedu volebnej komisie. Zároveň môže podať aj stručné, maximálne dvojstranové programové tézy svojej kandidatúry.

Podrobnosti o vyhlásení a spôsobe volieb, ako aj návrhové listiny sa nachádzajú na webovom sídle UK: https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/volby-kandidata-na-rektora-uk/ a https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/poriadok-volieb-kandidata-na-rektora/.

V Bratislave 2. 7. 2018

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
predseda Akademického senátu UK