Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu rektora UK

Akademický senát UK podľa čl. 24 ods. 2 Štatútu UK a čl. 4 Poriadku volieb kandidáta na rektora UK na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 23. februára 2022 vyhlásil voľby kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027.


Zároveň stanovil lehotu na podávanie návrhov kandidátov do volieb kandidáta na rektora UK do termínu 4. 5. 2022, 12.00 hod. a termín volebného zasadnutia Akademického senátu UK na 18. 5. 2022, 9.00 hod.

Právo navrhovať kandidáta na funkciu rektora UK majú členovia akademickej obce UK a členovia Správnej rady UK. Návrhové listiny je potrebné adresovať do rúk predsedu volebnej komisie Mgr. Gašpara Fronca na adresu:

Mgr. Gašpar Fronc (predseda Volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora UK)
Univerzita Komenského v Bratislave
Akademický senát UK
Šafárikovo námestie 6, P. O. Box 440
814 99 Bratislava 1

Kandidát na funkciu rektora UK najneskôr v lehote do 4. 5. 2022, 12.00 hod. podá svoj písomný, maximálne trojstranový, pracovný životopis na vyššie uvedenú adresu predsedu Volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora UK. Zároveň môže podať aj stručné, maximálne dvojstranové, programové tézy svojej kandidatúry.

Podrobnosti o vyhlásení a spôsobe volieb, ako aj vzory návrhových listín:

Uznesenie č. 1/23.02.2022 zo 17. mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 23. 02. 2022

Návrh kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave - vzor (.docx)

Návrh kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave - vzor (.PDF)

V Bratislave 24. 2. 2022
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
predsedníčka Akademického senátu UK