Vyhlásenie predstaviteľov Univerzity Komenského v Bratislave


Vedenie Univerzity Komenského Bratislave, Kolégium rektora UK a vedenie Akademického senátu UK podporuje slovenských učiteľov a zamestnancov školstva v ich dlhodobom úsilí o dosiahnutie lepšieho spoločenského postavenia, finančného ohodnotenia, ako aj zlepšenia materiálneho vybavenia škôl.

My, predstavitelia najstaršej a najväčšej slovenskej univerzity, ktorá pripravuje budúcich učiteľov, máme  hlboký záujem na skvalitnení slovenského školstva všetkých stupňov. Chceme vychovávať učiteľov, ktorí budú mať adekvátne materiálne zabezpečenie a spoločenské postavenie a budú tak môcť kvalitne vzdelávať ďalšie generácie našich detí.  

Prostriedky pridelené Univerzite Komenského zo štátneho rozpočtu nestačia na zaistenie jej základnej prevádzky, vzdelávania a výskumu. Podporujeme návrh Slovenskej rektorskej konferencie na medziročné zvyšovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre rezort školstva na úroveň krajín OECD so zohľadnením kvality vysokých škôl.

Univerzita Komenského má odbornú kapacitu a skúsenosti, ktoré môžu pomôcť pri vytváraní novej politiky a priorít školstva a vedy. Žiadame preto vládu, ktorá vzíde z nadchádzajúcich volieb, aby umožnila zástupcom Univerzity Komenského aktívne sa podieľať na tvorbe nového programového vyhlásenia v oblasti vzdelávania, výskumu a reformy školstva na Slovensku.
 

V Bratislave 3. 2. 2016

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., predseda Akademického senátu UK