Voľby kandidáta na rektora UK

Zasadnutie Akademického senátu UK, na ktorom sa budú konať voľby kandidáta na funkciu rektora UK, sa uskutoční dňa 11. novembra 2014 o 9.00 hod. v Aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave (1. poschodie).


23. 10. 2014 17.42 hod.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Určenie volebných obvodov na Univerzite Komenského v Bratislave pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl
  4. Procedurálne otázky k priebehu volieb kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave (najmä žrebovanie poradia vystúpení kandidátov, dĺžka diskusie k vystúpeniam kandidátov)
  5. Vystúpenia kandidátov na kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave a diskusia k vystúpeniam
    Prestávka (do 13.00 hod.)
  6. Voľby kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave
  7. Záver

 

Na funkciu rektora UK kandidujú traja uchádzači

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu rektora UK